Zbiórka żywności „Tak. Pomagam!” odbędzie się w dniach 25-26 września 2020 roku. Centralny Ośrodek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej posiada plakaty, ulotki, identyfikatory, podziękowania i smycze. O możliwości ich odebrania koordynatorzy zostaną powiadomieni smsami.

Uprzejmie proszę również o przekazanie informacji, jeżeli doszło w Waszej Caritas do ewentualnych zmian w zakresie osoby odpowiedzialnej za skoordynowanie zbiórki żywności w Waszej Parafii.

W celu zapewnieni bezpieczeństwa podczas zbiórki prosimy o zapoznanie się z rekomendacjami na czas jej przeprowadzenia.

Rekomendacje Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2 dla wolontariuszy podczas Zbiórki Żywności „TAK! POMAGAM.”

W celu zapobiegania zakażeniom wirusem w czasie pandemii SARS-CoV-2 podczas publicznej zbiórki żywności rekomenduje się :

 1. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej dla wszystkich uczestników zbiórki oraz instrukcji prawidłowego ich stosowania. Zaleca się przede wszystkim osłonę ust i nosa (np. maseczki, przyłbice), a także rękawiczki jednorazowe oraz preparaty do dezynfekcji rąk.
 2. Podczas Zbiórki w sklepie zaleca się ograniczenie ilości wolontariuszy do minimum (1-2 osoby w obrębie sklepu).
 3. Należy ustalić listę wolontariuszy przeprowadzających zbiórkę wraz
  z numerami telefonów, którą sporządzi osoba odpowiedzialna z ramienia Parafialnego Zespołu Caritas.
 4. Zaleca się rozwiesić plakaty informujące o zbiórce w widocznym miejscu.
 5. Ulotki nie powinny być rozdawane bezpośrednio klientom, zaleca się, po uzgodnieniu z kierownikiem sklepu, wyznaczenie odpowiedniego stanowiska (np. na gazetę promocyjną), gdzie klient będzie mógł odebrać ulotkę informacyjną osobiście.
 6. Wolontariusz powinien ograniczyć kontakt z klientami, zachować bezpieczną odległość, nie odbierać bezpośrednio produktów od klienta, zachęcając do samodzielnego włożenia produktów do kosza.
 7. Zaleca się regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowanych podczas zbiórki tj. kosza na dary, skrzyń transportowych itp.
 8. Wolontariusz powinien stawić się na zbiórkę bez żadnych objawów choroby zakaźnej. W przypadku stwierdzenia niepokojących objawów należy pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej.
 9. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz Państwową Inspekcję Sanitarną.
 10. Podczas zbiórki żywności wolontariuszy obowiązują również wytyczne wydane dla sklepu, należy je uzgodnić z kierownictwem danego sklepu przed rozpoczęciem zbiórki.