Statut
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Rozdział I

CHARAKTER INSTYTUCJI

§ 1. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej jest duszpasterską instytucją charytatywną archidiecezji wrocławskiej, nawiązującą w swojej działalności do tradycji Caritas sprzed roku 1950.

§ 2. Caritas służy pomocą Kościołowi diecezjalnemu w wypełnianiu posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności w Polsce i poza jej granicami.

§ 3. Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia niniejszego Statutu.

§ 4. Siedzibą Caritas jest miasto Wrocław. Caritas może tworzyć na terenie własnej diecezji oraz całej Polski jednostki organizacyjne służące do realizacji swych celów statutowych, z zachowaniem przepisów prawa kościelnego.

Rozdział II

CELE I ZADANIA CARITAS

§ 5. Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

§ 6. Do zadań Caritas należy:

 1. krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;

 2. analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania, wypracowywanie programów zmierzających do ich usuwania;

 3. prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;

 4. pomoc społeczna;

 5. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 6. działalność na rzecz mniejszości narodowych;

 7. ochrona i promocja zdrowia;

 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych; w szczególności na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych;

 9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 10. upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

 1. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

 2. działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

 3. działalność w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

 4. upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

 6. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 7. przeciwdziałanie patologiom społecznym;

 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

 9. ratownictwo i ochrona ludności;

 10. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

 11. działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 12. promocja i organizacja wolontariatu;

 13. działalność wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo podmiotów prowadzących działalność w sferze pożytku publicznego.

§ 7. Zadania te Caritas realizuje w szczególności poprzez:

 1. systematyczną formację i kształcenie pracowników i wolontariuszy;
 2. spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej;
 3. organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań Caritas;
 4. grupy wolontariatu Caritas;
 5. prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną;
 6. różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.

 

§ 8. Caritas współpracuje:

 1. z parafiami i innymi kościelnymi instytucjami charytatywnymi na terenie diecezji;

 2. z Caritas Polska i Caritas diecezjalnymi w zakresie koordynacji działań charytatywnych oraz w realizacji uchwał podjętych większością głosów podczas Zgromadzenia Dyrektorów Caritas diecezjalnych;

 3. z organami administracji publicznej;

 4. z organizacjami charytatywnymi innych wyznań i religii oraz organizacjami świeckimi, przy zachowaniu własnej tożsamości;

 5. innymi podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi w zakresie realizacji celów statutowych.

Rozdział III

WŁADZA NADRZĘDNA

§ 9. Nadrzędną władzą Caritas jest Biskup diecezjalny, który:

 1. powołuje Caritas do istnienia,

 2. nadaje jej Statut,

 3. dokonuje zmian w Statucie,

 4. powołuje i odwołuje Dyrektora,

 5. udziela „nihil obstat” na kandydaturę Zastępcy Dyrektora oraz na jego odwołanie,

 6. przyjmuje roczne sprawozdanie Caritas,

 7. rozwiązuje Caritas,

 8. decyduje o przeznaczeniu majątku Caritas w przypadku rozwiązania, z uwzględnieniem przepisów odrębnych,

 9. powołuje i odwołuje Komisję Nadzorczą dla Caritas.

Rozdział IV

ZARZĄD

§ 10. Zarząd Caritas tworzą: Dyrektor, Zastępca Dyrektora i Sekretarz.

§ 11. Dyrektor:

 1. kieruje działalnością Caritas,

 2. reprezentuje jednoosobowo Caritas i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa,

 3. przedstawia Biskupowi diecezjalnemu kandydaturę/-y Zastępcy Dyrektora i po uzyskaniu zgody zatwierdza go,

 4. mianuje Sekretarza,

 5. zatrudnia Zastępcę Dyrektora, Sekretarza oraz pracowników Caritas,

 6. zatwierdza program działalności i preliminarz budżetowy Caritas na rok następny oraz sprawozdanie z działalności i stanu finansów Caritas za rok ubiegły,

 7. informuje Biskupa diecezjalnego o bieżącej działalności Caritas,

 8. powołuje do życia terenowe jednostki organizacyjne i zatrudnia ich kierowników,

 9. wyraża zgodę na podjęcie przez terenowe ośrodki charytatywne samodzielnej, zgodnej ze Statutem Caritas, działalności gospodarczej i przyjmuje doroczne o niej sprawozdania,

 10. zarządza funduszami Caritas w granicach określonych niniejszym Statutem i budżetem,

 11. jest upoważniony do nabywania i zbywania własności, pod tytułem odpłatnym i darmym, nieruchomości i ruchomości oraz do zarządu mieniem, z prawem udzielania pełnomocnictw w tym zakresie.

§ 12.

 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora należą w szczególności:

  1. wspieranie Dyrektora we wszystkich działaniach wynikających z celów statutowych,

  2. zastępowanie Dyrektora podczas nieobecności we wszystkich sprawach dotyczących bieżącego kierowania działalnością Caritas,

  3. opracowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego Caritas za rok ubiegły oraz za przygotowanie programu działalności i preliminarza budżetu na rok następny.

 2. W razie wakatu na urzędzie Dyrektora, Zastępca Dyrektora pełni jego obowiązki do czasu powołania nowego Dyrektora i składa rezygnację na jego ręce.

 3. Szczegółowy zakres obowiązków Zastępcy Dyrektora określa Dyrektor w ramach zakresu obowiązków.

§ 13. Sekretarz jest odpowiedzialny w szczególności za funkcjonowanie biura Caritas. Szczegółowy zakres obowiązków Sekretarza określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora.

ROZDZIAŁ V

KOMISJA NADZORCZA

§ 14. 1. Komisja Nadzorcza składa się z trzech osób, powołanych zgodnie z § 9 lit. i.

2. Komisja Nadzorcza wybiera ze swojego składu Przewodniczącego.

§ 15. 1. Zadaniem Komisji Nadzorczej jest ocena działalności finansowej oraz całokształtu działalności Caritas i przedstawienie jej do aprobaty Biskupa diecezjalnego do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego, wraz z wnioskami z dokonanej kontroli.

2. Komisja Nadzorcza ma prawo wystąpienia do Dyrektora Caritas z wnioskiem o dokonanie audytu zewnętrznego.

3. Komisja Nadzorcza akceptuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe.

ROZDZIAL VI

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE CARITAS

§ 16. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są w szczególności:

 1. Parafialne Zespoły Caritas,

 2. Szkolne i Akademickie Koła Caritas,

 3. Placówki Specjalistyczne,

 4. Inne jednostki wspomagające działalność lub strukturę Caritas.

§ 17. Strukturę i działalność jednostek organizacyjnych Caritas określają statuty lub regulaminy zatwierdzane przez Dyrektora.

Rozdział VII

ŚRODKI MATERIALNE

§ 18. Caritas posiada własne środki materialne pochodzące:

 1. z subwencji lub dotacji,

 2. z darowizn, spadków, zapisów, odpisów podatkowych, itp.

 3. z ofiar i zbiórek pieniężnych i w naturze,

 4. z nieruchomości i mienia ruchomego, stanowiącego jej własność oraz z obrotu tym majątkiem

 5. z funduszów i udziałów pochodzących z fundacji, spółek, zakładów wytwórczych, usługowych itp.

§ 19. W dysponowaniu środkami materialnymi Caritas wypełnia wolę ofiarodawców, zgodnie z przepisem kan. 1267 § 3 oraz przestrzega przepisów prawa kanonicznego, w szczególności kan. 1282, 1284 § 1 i 1290.

§ 20. Zaciąganie zobowiązań majątkowych, dysponowanie środkami finansowymi, zawieranie umów majątkowych wymaga podpisu Dyrektora i Głównego Księgowego. Dyrektor i Główny Księgowy mogą upoważnić swoich zastępców.

§ 21. Zakazuje się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Caritas w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywania majątku Caritas na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywania majątku Caritas na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Caritas, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział VIII

SYMBOLE I ŚWIĘTA

§ 22. Caritas używa okrągłej pieczęci z napisem: Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz symbolu przedstawiającego czerwony równoramienny krzyż z potrójnymi falistymi promieniami, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami krzyża oraz białymi literami „Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca.

§ 23. Uroczystością patronalną Caritas jest druga niedziela wielkanocna, która jest obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego.

§ 24. Patronką Caritas jest Święta Jadwiga Śląska.

Rozdział IX

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25. Niniejszy Statut został przyjęty i zatwierdzony przez Biskupa diecezjalnego we Wrocławiu w dniu

………………………………………………………. r. i wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zatwierdzam

+ Marian Gołębiewski

Arcybiskup Metropolita Wrocławski