Przed wyjazdem na każdy turnus zbiórka uczestników będzie się odbywała na pl. św. Marcina o godz. 22.30, wyjazd 23.00. Przejazd nocą, planowany jest przyjazd do Łeby na śniadanie, ok. godz. 7.00. Ostatniego dnia turnusu wyjazd między godz. 8.00 a 9.00 rano, przejazd w ciągu dnia. Uczestnicy turnusów przyjeżdżają do Wrocławia na pl. św. Marcina, między godz. 17.00 a 18.00.

Nr konta WAS 2016:

PKO BP SA

36 1020 5226 0000 6102 0505 5118

 

(Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K.)

Wpłatę należy opisać:

 

WAS 2016, imię , nazwisko, termin turnusu

Regulamin Akcji

Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów ŁEBA 2016
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów (dalej WAS) przeznaczona jest dla osób
  w wieku „50 +” – szczególnie czynnie uczestniczących w życiu Kościoła Katolickiego.
  Nie przewiduję się uczestnictwa w WAS dzieci, wnuków oraz innych osób nieletnich.
  Nie dopuszcza się zabierania na turnus zwierząt domowych: psów , kotów i innych.

 

§ 2 REZERWACJA I OPŁATY

 1. Wstępne zgłoszenie do udziału uczestnika w WAS, dokonujemy osobiście lub telefonicznie u koordynatora turnusu.
 2. Osoba zgłaszająca może dokonać wstępnej rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.
 3. W ciągu 7 dni od wstępnego zgłoszenia, należy dopełnić formalności tj. dostarczyć do biura Caritas Archidiecezji Wrocławskiej (dalej CAW) osobiście lub listownie, czytelnie wypełniony Kwestionariusz osobowy (dostępny w formie papierowej w biurze CAW lub w formie elektronicznej na stronie www.wroclaw.caritas.pl).
 4. Po wykonaniu czynności zgłoszenia opisanych w pkt. 2 i 3 należy w terminie 14 dni wpłacić kwotę w wysokości 300 zł zadatku. Powyższa kwota stanowi jednocześnie I ratę opłaty za turnus. W razie rezygnacji z udziału w WAS, zgłoszony uczestnik powinien na swoje miejsce znaleźć inną osobę, która weźmie udział w turnusie i poinformować o tym koordynatora. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Wpłatę II raty należy dokonać maksymalnie na miesiąc przed turnusem (wysokość kwoty uzależniona jest od ceny turnusu). Zwrotu wpłaty dokonanej na poczet II raty dokonywany będzie tylko i wyłącznie w szczególnych okolicznościach (m.in. hospitalizacji, choroby, śmierć krewnego, etc.), na wniosek każdorazowo indywidualnie rozpatrywany przez organizatora.
 6. Wpłat gotówkowych dokonywać należy: w kasie Biura CAW, ul. Katedralna 7 we Wrocławiu, otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Wpłat przelewem dokonujemy na podane konto bankowe: Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K. PKO BP S 36 1020 5226 0000 6102 0505 5118  (Tytuł wpłaty: WAS 2016, imię i nazwisko, data turnusu).
 7. Uczestnik akceptując niniejszy regulamin oświadcza jednocześnie, że stan jego zdrowia oraz istniejące schorzenia pozwalają mu na udział w „Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów – Łeba 2016” organizowanej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz oświadcza, że nie będzie rościł/a żadnych pretensji  w tym odszkodowawczych do organizatora za wszelkie problemy zdrowotne mogące pojawić się w trakcie WAS. Uczestnik oświadcza ponadto, że w WAS bierze udział na własną odpowiedzialność.

§ 3 POBYT W OŚRODKU

 1. Od uczestników WAS oczekuje się w trakcie trwania turnusu zachowania zgodnego z etyką Kościoła Katolickiego.
 2. Pokoje 2 osobowe będą rezerwowane wyłącznie dla małżeństw.
 3. Na terenie Ośrodka im. Jana Pawła II w Łebie całkowicie zabronione jest spożywanie alkoholu.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 5. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu może spowodować brakiem kwalifikacji do udziału w kolejnych edycjach Akcji WAS.
 6. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu w trakcie trwania turnusu, CAW zastrzega sobie prawo wydalenia z niego uczestnika bez zwrotu kosztów pobytu oraz powrotu.

 

a5_was_2016-front_1264

 

a5_was_2016-ty1_1264

 

Załączniki: