Caritas Archidiecezji Wrocławskiej od 2011 roku organizuje turnusy wypoczynkowo – aktywizacyjne dla osób, które zakończyły pracę zawodową.

Ideą programu jest nie tylko wypoczynek w pięknej miejscowości nad morzem, ale też integracja środowiska działającego na rzecz drugiego człowieka, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowych pól i sposobów społecznego zaangażowania, zwłaszcza w duchu Caritas.

Program skierowany jest szczególnie do osób w wieku około senioralnym, należących do grup parafialnych lub pragnących zaangażować się w działalność parafialną i społeczną na rzecz potrzebujących .

POBIERZ KWESTIONARIUSZ >>TUTAJ<<

KONTAKT:

tel. 664 456 585

Dla Parafialnych Zespołów Caritas 662 217 292

WOLNE TERMINY

 

WOLNE TERMINY

  Turnusy  w budynku 50 – osobowym:

 • 27.04-07.05.2019r.- 900 zł
 • 15.05-25.05.2019r. -950 zł
 • 13.08-23.08.2019r. –1100 zł
 • 22.08-01.09.2019r.-1100 zł
 • 09.09-19.09.2019r. –1000 zł

 Turnusy  w budynku 15- osobowym:

 • 09.05-19.05.2019r. –1100 zł
 • 18.05-28.05.2019r. -1100 zł
 • 27.05-06.06.2019r. –1100 zł
 • 23.06-03.07.2019r.-1300 zł
 • 20.07-30.07.2019r. –1300 zł
 • 07-17.08.2019r. -1300 zł

 

 

Ruszyła Wyjazdowa Aktywizacja Seniorów 2018

 

Cena turnusu zawiera:
– 9 dniowy pobyt w ośrodku CAW im. Jana Pawła II – 9 noclegów

– wyżywienie – 3 posiłki dziennie

– Przejazd autokarem do Łeby i z powrotem

– możliwość korzystania z rowerów, kijków do nordic walking, leżaki, parawany na plażę.

 

Nr konta WAS 2019:

PKO BP SA
36 1020 5226 0000 6102 0505 5118

(Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K.)

Wpłatę należy opisać:

WAS 2019, imię , nazwisko, termin turnusu

 

 

REGULAMIN AKCJI

WYJAZDOWEJ AKTYWIZACJI SENIORÓW ŁEBA 2019

CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Akcja Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów (dalej WAS) przeznaczona jest dla osób w wieku „50 +” – szczególnie czynnie uczestniczących w życiu Kościoła Katolickiego. Nie przewiduję się uczestnictwa w WAS dzieci, wnuków oraz innych osób nieletnich. Nie dopuszcza się zabierania na turnus zwierząt domowych: psów, kotów i innych.

2 REZERWACJA I OPŁATY

 1. Wstępne zgłoszenie do udziału uczestnika w WAS, dokonujemy osobiście lub telefonicznie u koordynatora turnusu.
 2. Osoba zgłaszająca może dokonać wstępnej rezerwacji maksymalnie dla 4 osób.
 3. W ciągu 7 dni od wstępnego zgłoszenia, należy dopełnić formalności, czytelnie wypełnić Kwestionariusz osobowy (dostępny w formie papierowej w biurze CAW lub w formie elektronicznej na stronie www.wroclaw.caritas.pl).
 4. Po wykonaniu czynności zgłoszenia opisanych w pkt. 2 i 3 w terminie do 14 dni (w przypadku turnusów koordynowanych przez parafię do 90 dni przed rozpoczęciem turnusu) należy wpłacić zadatek w wysokości 300 zł. Powyższa kwota stanowi jednocześnie pierwszą ratę opłaty za turnus. Zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. W razie rezygnacji z udziału w WAS (bez względu na przyczynę), zgłoszony uczestnik powinien na swoje miejsce znaleźć inną osobę, która weźmie udział w turnusie, tylko w takim przypadku osobie rezygnującej będzie przysługiwało prawo do zwrotu zadatku. O zamianie należy poinformować koordynatora, jednocześnie przekazując Kwestionariusz osobowy nowego uczestnika WAS.
 6. Wpłatę drugiej raty należy dokonać maksymalnie na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia turnusu (wysokość wpłaty uzależniona jest od ceny turnusu). Możliwość żądania zwrotu drugiej raty uzależniona będzie tylko i wyłącznie od zajścia nadzwyczajnych okolicznościach, których wystąpienia nie można było przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o uczestnictwie w turnusie (przez nadzwyczajne okoliczności rozumie się m.in. konieczność nagłej hospitalizacji, zachorowanie, śmierć krewnego, etc.).W razie zajście ww. okoliczności uczestnik WAS, członek jego rodziny lub inna osoba posiadająca stosowna umocowanie zobligowana jest do niezwłocznego poinformowania o tym koordynatora.
 7. Wniosek i możliwość ubiegania się o zwrot drugiej raty każdorazowo uzależniona będzie od indywidualnej decyzji wydanej przez organizatora, w terminie 30 dni od złożenia takiego wniosku.
 8. Wpłat gotówkowych należy dokonywać w kasie Biura CAW, ul. Katedralna 7 we Wrocławiu, otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. Wpłat przelewem dokonujemy na podane konto bankowe: Pomagajmy Razem Sp. z. o .o. Sp. K. PKO BP S 36 1020 5226 0000 6102 0505 5118 (Tytuł wpłaty: WAS 2019, imię i nazwisko, data turnusu).
 9. Uczestnik turnusu akceptując niniejszy regulamin oświadcza jednocześnie, że stan jego zdrowia oraz istniejące schorzenia pozwalają mu na udział w „Wyjazdowej Aktywizacji Seniorów – Łeba 2019”, organizowanej przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz oświadcza, że nie będzie rościł żadnych pretensji w tym odszkodowawczych do organizatora za wszelkie problemy zdrowotne nie zależne od organizatora, mogące pojawić się w trakcie WAS. Uczestnik oświadcza ponadto, że w WAS bierze udział na własną odpowiedzialność.

3 POBYT W OŚRODKU

 1. Od uczestników WAS oczekuje się w trakcie trwania turnusu zachowania zgodnego z etyką Kościoła Katolickiego.
 2. Pokoje 2 osobowe będą rezerwowane wyłącznie dla małżeństw.
 3. Na terenie Ośrodka im. Jana Pawła II w Łebie całkowicie zabronione jest spożywanie alkoholu.
 4. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od godz. 22.00 do godz. 6.00.
 5. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu może spowodować brakiem kwalifikacji do udziału w kolejnych edycjach Akcji WAS.
 6. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu w trakcie trwania turnusu, CAW zastrzega sobie prawo wydalenia z niego uczestnika bez zwrotu kosztów pobytu oraz powrotu.