INFORMACJE 2018

Letnia Akcja Kolonijna Caritas

Wesprzyj Letnią Akcje Kolonijną Caritas wysyłając SMS o treści WAKACJE na numer: 72052 (2,46 zł z VAT)

lub przekazując darowiznę na nr konta:
82 1020 5242 0000 2302 0119 2426
w tytule wpisując WAKACYJNA AKCJA CARITAS.

Letnia Akcja kolonijna Caritas Archidiecezji Wrocławskiej to szansa dla dzieci z ubogich rodzin na odpoczynek w ośrodku w Ulinii koło Łeby. Przez 14 dni pod czujnym okiem wychowawców dzieci odpoczywają oraz korzystają z nadmorskich atrakcji.

O ośrodku

W ośrodku może wypoczywać jednocześnie 84 dzieci. Miejsca noclegowe są rozmieszczone w kilkuosobowych domkach usytuowanych na wznoszącym się terenie. Osobno są ulokowane kabiny z natryskami i sanitariaty. Działająca na miejscu kuchnia oferuje gotowane, domowe posiłki. W bliskim sąsiedztwie domków mieszczą się boisko oraz zieleń przeznaczona do gier, zabaw i rekreacji. Dodatkowo wyznaczone jest miejsce z przeznaczeniem na ognisko.

Przejazd

Przejazd autokarem. Informacja o miejscu zbiórki i godzinie wyjazdu zostanie podana wraz z regulaminem i kartami kolonijnymi dzieci

Koszt kolonii

Ulinia turnus 14-dniowy (13 dób) wartość kolonii: 1 000,00zł

Przewidywane źródła pokrycia kosztów

– Caritas Archidiecezji Wrocławskiej: 300,00 zł/dziecko

– Rodzice wraz z PZC: 700,00 zł

Istnieje możliwość zmniejszenia tej kwoty w sytuacji uzyskania dofinansowania zewnętrznego (ok. 300,00 zł/os) z Gminy Wrocław/ WFOŚiGW/ MOPS/ GOPS/ KRUS i inne.

Szczegóły uzyskania dofinansowania zostaną podane na stronie www.wroclaw.caritas.pl

Aby zagwarantować uczestnictwo dziecka w kolonii lub ewentualne zgłoszenie jego rezygnacji z wyjazdu rodzice powinni wpłacić od siebie kwotę w wysokości min. 100 zł, które stanowi jednocześnie zadatek, jaki należy uiścić w dniu składania wypełnionej karty kolonijnej dziecka.

Fotorelacja z I turnusu Wakacyjnej Akcji Kolonijnej

 

 

Zasady rekrutacji

1. Na kolonie przyjmowane są przede wszystkim dzieci z rodzin objętych opieką Parafialnego Zespołu Caritas, przyparafialnej grupy charytatywnej lub innych instytucji działających na rzecz dzieci.

2. Uczestnikami turnusów wakacyjnych mogą być dzieci w wieku od 7 do 15 lat z terenu archidiecezji wrocławskiej, których sytuacja rodzinna, finansowana lub społeczna uniemożliwia ich rodzicom zorganizowanie im wypoczynku letniego.

3. W turnusach mogą uczestniczyć dzieci, których rodzice zadeklarują, że będą przeżywać czas odpoczynku na zasadach regulaminu i programu realizowanego przez Caritas.

4. Na kolonię może pojechać dziecko, które nie ma poważnych problemów zdrowotnych.

5. W pierwszej kolejności zakwalifikowane zostaną dzieci z rodzin najuboższych, które nie uczestniczyły dotąd w koloniach Caritas.

6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, dziecko może uczestniczyć w koloniach tylko 3 razy.

Harmonogram

Etapy organizacji kolonii

1. Rozesłanie listów do parafii/PZC o terminach kolonii: 22 luty – 10 marca br.

2. Udostępnienie na stronie internetowej wzorów wniosków: 10 marca br.

3. Składanie poprawnie wypełnionych wniosków (złożenie osobiście przez rodzica/ członka PZC lub wysłanie pocztą): 10 marca – 01 kwietnia br.

4. Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych na kolonię z odgórnym przydziałem na turnusy: 04 kwietnia br.

5. Wydawania dokumentów uczestnika kolonii, które należy wypełnić w określonym terminie (karta kolonijna, regulamin kolonii, informator kolonijny):04 kwietnia – 30 kwietnia br.

6. Przyjmowanie dokładnie wypełnionych dokumentów wraz z wpłatą rodzica w wysokości 100.00 zł (zadatek):11 kwietnia – 16 maja br.

7. Wpłacenie należności za kolonię (Rodzice, Parafia/PZC, MOPS, GOPS, KRUS): 17 maja – 15 czerwca br.*

*termin wpłat może ulec zmianie w zależności od terminów uzyskania ostatecznych informacji o przyznanej kwocie dofinansowania zewnętrznego. Informacje takie będą przekazywane na bieżąco w procesie rekrutacji.

Procedury

1. Wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka na kolonię i dostarczenie do Caritas (ul. Katedralna 7, 50-328 Wrocław). Wniosek w załączniku. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie wniosku. W opisie sytuacji rodzinnej nie jest wystarczający wpis: „trudna  sytuacja materialna”!

2. Rozpatrzenie wniosku, ogłoszenie listy dzieci przyjętych na kolonię.

3. Odbiór kart kwalifikacyjnych dziecka: w siedzibie Caritas przy ul. Katedralnej 7, Wrocław.

4. Zwrot wypełnionych kart kolonijnych wraz z opłatą minimalną (zadatek)

W przypadku braku wniesienia opłaty bez podania zrozumiałego powodu ze strony
zgłaszającego dziecko, Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zastrzega sobie prawo do
przekazania miejsca zostaną innym osobom oczekującym na liście rezerwowej.

5. Wpłata pozostałej kwoty (po uwzględnieniu zadatku i wartości dofinansowania zewnętrznego)
Jeśli zaistnieje sytuacja, w której po wpłacie zaliczki dziecko z przyczyn uzasadnionych (potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim lub na skutek wypadku) nie będzie mogło wziąć udziału w wyjeździe należy zgłosić to niezwłocznie do siedziby Caritas.
W przypadku braku zgłoszenia, wpłacony zadatek nie ulega zwrotowi!

 

Sposób dokonywania wpłaty zostanie podany wraz z kartami kwalifikacyjnymi dzieci i na stronie www.wroclaw.caritas.pl.

Dodatkowych informacji udziela Marta Kida tel. 662 210 871 – kontakt SMS, email: kolonia@wroclaw. caritas.pl lub w biurze Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, ul. Katedralna 7 w poniedziałek w godzinach od 10 do 15 oraz we czwartek od 10 do 16.