Dzięki przychylności władz Powiatu: Pana Starosty, Zarządu, Rady, władz Gminy Długołęka, dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, udało się rozszerzyć ofertę pomocową skierowaną do osób z niepełnosprawnościami o kolejną placówkę.

Lokalizacja nie była przypadkowa, od wielu lat starano się utworzyć miejsce, które zapewniłoby osobom  z niepełnosprawnościami dostęp do tego typu form wsparcia jakimi są Warsztaty Terapii Zajęciowej właśnie w tej części Powiatu Wrocławskiego.

Powiat Wrocławski przekazał Warsztatowi Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej  na wyposażenie pracowni 130 000,00 zł.

Gmina Długołęka przeznaczyła na tą inwestycję 450 000,00 zł. Budynek został wyremontowany oraz pozbawiony barier architektonicznych.

Powiat Wrocławski przekazał ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dodatkowe doposażenie warsztatu 5 258,50 zł.

Dariusz Jedynak –  Radny Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Wojciech Błoński – wójt gminy Długołęka

Marcin Sokołowski – Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Marcin Seretny – Dyrektor Domu św. Józefa w Małkowicach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, kierujący warsztatem w Dobroszowie Oleśnickim.

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką, która stwarza osobom z niepełnosprawnościami, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie oraz podjęcia zatrudnienia.

Warsztaty są przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową.

 

Jest  to placówką pobytu dziennego czynna od poniedziałku do piątku. Czas trwania zajęć  w warsztacie wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Pobyt w warsztacie jest nieodpłatny

Terapia zajęciowa wpływa na:

  • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej
  • rozwój umiejętności planowania
    i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu

Warsztaty terapii zajęciowej:

  • uczą samodzielności,
  • przygotowują do życia w środowisku społecznym,
  • przywracają umiejętności niezbędne do ewentualnego podjęcia zatrudnienia,
  • pozwalają na wszechstronny rozwój, w tym na rozwijanie zainteresowań w takich dziedzinach jak: sport, rękodzieło artystyczne, plastyka, kulinaria, ogrodnictwo, itp.
  • sprzyjają integracji z otoczeniem, tym samym przeciwdziałają marginalizacji osób z niepełnosprawnościami.