Światełko Nadziei na wigilijnym stole

Akcja NIOSĘ DOBRO organizowane przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej związana jest z tradycyjną Świecą Caritas. To nie tylko zwykły płomień, ale wyraz solidarności i troski o tych, którzy potrzebują wsparcia. Jest światełkiem nadziei dla dzieci i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 

Historia Świecy Caritas

Tradycja świątecznej Świecy Caritas ma swoje korzenie w polskim społeczeństwie już od 30 lat. Początkowo narodziła się jako symbol pomocy dla najuboższych w okresie Bożego Narodzenia. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zapoczątkowane przez Caritas w 1994 r. Co roku, podczas Adwentu, świece są rozprowadzane w parafiach w całej Polsce. Od początku świeca ta nawiązuje do pięknej polskiej tradycji pustego miejsca przy stole. Światło świecy przypomina Polakom, że na naszą pomoc czekają ci, którzy nas potrzebują.

 

Gdzie trafią środki?

W okresie adwentu Świeca Caritas jest rozprowadzana w parafiach na terenie całego kraju. Wolontariusze Caritas zaangażowani są w dystrybucję świec, prezentując jednocześnie cel akcji i zachęcając do wsparcia.

Środki pozyskane z akcji NIOSĘ DOBRO są starannie rozdzielane.  Połowa funduszy zostaje w parafii aby wspierać lokalne dzieła charytatywne prowadzone prze Parafialny Zespół Caritas lub inne dzieła parafialne dzieła charytatywna. Kolejna część trafia do Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Środki te wykorzystywane są na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży angażujących się w jako wolontariusze lub działających w przy parafialnych grupach np. ministranci, schola, KSM i inne. Ponadto 10 groszy, uzyskanych dzięki każdej z wigilijnych świec rozprowadzanych w parafiach, zostanie przeznaczone na dożywianie dzieci z krajów globalnego południa.

 

Świeca Caritas w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom to nie tylko symbol, ale praktyczne wsparcie dla tych, którzy potrzebują pomocy. To wspólne działanie wierzących, której celem jest dzielenie się radością świąt oraz troska o tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

 

 

Dzieci skorzystało z dofinasowania

Świec trafiło do parafii w tym roku

Kwota dofinasowania Letniej Akcji Kolonijnej

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest ośrodkiem przystosowanym dla osób obłożnie i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki, ale nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Przyjmowani pacjenci w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) nie mogą przekroczyć progu 40 pkt.
Podopieczni przebywający na oddziale korzystają z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekunów medycznych, rehabilitacji i terapii zajęciowej z psychologiem.

 

 

Zgłaszać można się osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Pacjenci mogą być przyjmowani na podstawie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
Posiadamy zarówno miejsca częściowo refundowanego przez NFZ jak i miejsca komercyjne.

Koszt miejsc komercyjnych:
170 zł osobodzień + koszt leków i pampersów.

Wymagane dokumenty (do pobrania):

Prosimy również o dodatkową, aktualną dokumentacje medyczną m.in.:

  • karty informacyjne ze szpitala
  • wyniki badań
  • opinie psychiatry, psychologa itp.

 

 

PRZEPISY PRAWNE, KTÓRE REGULUJĄ KWESTIE KIEROWANIA, POBYTU I UTRATY MOŻLIWOŚCI POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

§5.

  1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.
  2. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
  3. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje:
    1. przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego ‒ lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
    2. w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, na koniec każdego miesiąca lub w przypadku zmiany stanu zdrowia ‒ lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego

– za pomocą karty oceny, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

§13. ust. 9) jeżeli w ocenie świadczeniobiorcy skalą Barthel, dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego na koniec każdego miesiąca, otrzymał więcej niż 40 punktów, Fundusz finansuje świadczenia do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Małkowicach

Adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon do administracji:
71-793-01-84
Od godz. 8.00 do 15.00 w dni robocze.

E-mail:
sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl

Pielęgniarka oddziałowa:
Elżbieta Maciejczyk
Telefon: 71-335-17-85

Dyrektor
Marcin Seretny