Ilość pacjentów

Ilość pokoi

Opieka

O nas
Dom przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, kobiet i mężczyzn, w celu zapewnienia całodobowej opieki oraz pomocy w zaspokojeniu potrzeb bytowych, społecznych, religijnych, edukacyjnych oraz kulturalnych.

Misja
Naszą misją jest podniesienie jakości życia naszych mieszkańców poprzez stworzenie optymalnych warunków do rozwoju w każdym aspekcie życia.

Warunkiem przyjęcia do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Malczycach jest złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego  do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania. Za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.

Koszt pobytu w placówce
Do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są:

– mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu

– małżonek, zstępni przed wstępnymi,

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni).

Należy jednak podkreślić, że osoby: małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Koszt utrzymania jest ogłaszany przez Starostę Powiatu Średzkiego w pierwszym kwartale roku. W 2021 roku wynosi 4177,25 zł.

 

Adres
ul. 1 Maja 39
55-320 Malczyce

Numer telefonu
 71 396 78 06

E-mail
malczyce@caritas.pl, domalczyce@wroclaw.caritas.pl

Osoba do kontaktu
dyrektorka:  Anna Lewandowska
Pracownik Socjalny: Alicja Kobylarz

 

 

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej powstał dzięki staraniom Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Edwarda Janiaka – Wikariusza Generalnego Archidiecezji Wrocławskiej, który był nie tylko głównym pomysłodawcą budowy, ale zajął się również gromadzeniem środków na jej realizację.

Budynek Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej wznoszono w okresie od 20 września 2002 r. do 20 czerwca 2003 r. Dom przekazano w zarząd Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, a patronem placówki ustanowiono Sługę Bożego ks. Jana Schneidera – opiekuna ubogich i założyciela Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej. Pragnieniem ks. biskupa Edwarda Janiaka było, aby właśnie Siostry z tego Zgromadzenia wróciły po latach nieobecności do Malczyc i  obok pracowników świeckich posługiwały potrzebującym. Poświęcenia i otwarcia Domu Opieki dokonał w dniu 21 czerwca 2003.

Pierwsi mieszkańcy zakwaterowani zostali w Domu Opieki 1 sierpnia 2003 roku. Nadzór nad placówką objął, mianowany przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Księdza dr Adama Derenia, Pan Marcin Stelmach. Pełnił on funkcję dyrektora przez rok. Przez 15 lat dyrektorem domu była Pani Magdalena Olaczek.

 Obecnie obowiązku dyrektora pełni Dariusz Reich.