Historia
Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach został powołany do istnienia dnia 11 czerwca 2003 r.. Prowadzony jest na podstawie decyzji Nr. PS.II.9013-15/2003 z dnia 25 sierpnia 2003 r., według której został wpisany do wojewódzkiego rejestru domów pomocy społecznej pod numerem 5/2003.

O nas
Dom Opieki w Dobroszycach jest placówką pobytu stałego, o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczoną dla 32 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, które wymagają opieki całodobowej.

Instytucja działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, tym samym zapewniając właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.

 

Warunkiem przyjęcia do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach jest złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego  do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

Koszt pobytu w placówce
Do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są:

– mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,

– małżonek, zstępni przed wstępnymi,

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni).

Należy jednak podkreślić, że osoby: małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres:
Stawowa 23, 56-410 Dobroszyce

Telefon:
71/ 314 11 13,
71/ 314 18 43

E-mail:
dobroszyce@wroclaw.caritas.pl

Osoba do kontaktu:
Dyrektor, pracownik socjalny – Roman Szymański