Przykładowe formy działań:

 • wyszukiwanie osób potrzebujących pomocy w swoim najbliższym otoczeniu (klasa, szkoła, sąsiedztwo),
 • zdobywanie środków materialnych poprzez kwesty, konkursy, festyny, zbiórki żywności, odzieży, podręczników, zeszytów i przyborów szkolnych oraz przekazywanie ich na pomoc dla biedniejszych koleżanek i kolegów,
 • pomoc chorym i niepełnosprawnym uczniom: odwiedziny i pomoc w nauce,
 • odwiedzanie osób starszych, samotnych i chorych,
 • pomoc w akcjach ogólnopolskich Caritas, a także w przy parafialnych lub lokalnych,
 • szerzenie idei bezinteresownej pomocy wśród rówieśników.

 

Sprawozdanie z działalności SKC

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

UTWORZONEGO W RAMACH CARITAS ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN
SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
utworzonego w ramach Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Zgodnie z § 16  Statutu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej zatwierdzonego przez Księdza  Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego w dniu 14 kwietnia 2008r. oraz w oparciu o Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. nadaje się niniejszy Regulamin Szkolnego Koła Caritas zwanego dalej Kołem dla jak najlepszego realizowania wartości moralnych poprzez wychowanie prospołeczne młodych ludzi.

 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Koło jest organizacją dziecięcą i młodzieżową działającą na terenie Szkoły, za zgodą i pod nadzorem Dyrekcji, włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas.
 2. Szkolne Koło Caritas jest powoływane przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Wrocławskiej na wniosek Dyrektora Szkoły i należy do podstawowych jednostek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.

§ 2

Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność winna być ściśle związana z Caritas i realizowana pod jej nadzorem.

§ 3

W sprawach organizacyjnych i wychowawczych  Opiekunem Koła jest nauczyciel Szkoły, w której zostało ono powołane, wytypowany przez Dyrekcję Szkoły i zatwierdzony przez Dyrektora Caritas.

§ 4

Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Kościelny, którym jest osoba powołana przez Dyrektora Caritas. Asystent czuwa nad tym, by działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła Katolickiego i Regulaminem Koła.

 

Rozdział II
MISJA I ZADANIA

§ 5

Misją Koła jest praktykowanie Chrystusowego Przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego, bez względu na jego przekonania, wyznanie, narodowość czy rasę.

§ 6

 1. Do głównych zadań Koła należą następujące przedsięwzięcia:
 • rozpoznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym otoczeniu (szkoła, dom, sąsiedztwo, parafia itp.);
 • niesienie pomocy potrzebującym i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego;
 • włączanie się w akcje charytatywne prowadzone przez Caritas, takie jak: Tydzień Miłosierdzia, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne i wielkanocne, pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych;
 • współpraca z parafią, zwłaszcza z Parafialnym Zespołem Caritas;
 • współdziałanie z organizacjami młodzieżowymi, społecznymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami;
 • kształtowanie w młodych postawy wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka;
 • przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących.

Rozdział III
WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

§ 7

Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma prawo wizytowania go po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

§ 8

W ramach podejmowanych działań Koło pozostaje pod nadzorem Dyrektora Szkoły i stosuje się do ustaleń zawartych w Statucie Szkoły.

§ 9

Pracami Koła kieruje Zarząd, który zostaje powołany na czas jednej kadencji trwającej 2 lata.

W skład Zarządu wchodzą:

 • Opiekun Koła z głosem decydującym;
 • Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz i Skarbnik – przedstawiciele dzieci i młodzieży, z głosem doradczym.

§ 10

Do zadań Zarządu należy:

 1. planowanie działalności Koła w danym roku szkolnym, uwzględniając konkretne potrzeby i realne możliwości;
 2. koordynacja pracy Koła na terenie Szkoły;
 3. ustalanie terminarza zebrań Koła;
 4. przyjmowanie, w razie konieczności, usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła oraz rozstrzyganie spraw spornych między członkami;
 5. reprezentowanie Koła wobec innych instytucji, organizacji i podejmowanie wspólnych z nimi działań;
 1. stały kontakt z Caritas i Dyrekcją Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie;
 2. decydowanie o wydatkach Koła i kontrola działalności finansowej;
 3. przedstawienie Caritas sprawozdania finansowego z rocznej działalności Koła na zakończenie roku szkolnego.

§ 11

 1. Do zadań Opiekuna Koła należy:
 • koordynowanie pracy Koła;
 • podejmowanie odpowiedzialności za realizację zadań oraz zarządzanie finansami Koła;
 • prowadzenie dokumentacji Koła;
 • składanie Dyrektorowi Caritas rocznego sprawozdania z działalności Koła
 • współpraca z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej i Dyrektorem Szkoły;
 • współpraca z koordynatorem Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Wrocławskiej;
 • reprezentowanie Koła na radzie pedagogicznej i na zewnątrz Szkoły;
  1. Opiekun ma prawo odwoływać osoby z pełnionych funkcji w Zarządzie;

Rozdział IV
CZŁONKOWIE KOŁA – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

 1. Członkiem Koła może być każdy uczeń, który wcześniej włączył się w prace Koła jako kandydat i wyraża wolę pełnego w nim uczestnictwa.
 2. Zarząd Koła uznaje kandydata za członka po trzymiesięcznym okresie kandydackim. Każdy kandydat jest zobowiązany dostarczyć pisemną zgodę rodziców na przynależność do Koła (dla kandydatów poniżej 18. roku życia). Członek Koła otrzymuje legitymację.

§ 13

Każdy członek Koła ma prawo:

 1. uczestniczyć w życiu i działalności Koła oraz wpływać na jego kształt;
 2. korzystać z prawa wyborczego;
 3. poręczać za kandydatów na członków Koła
 4. posiadać legitymację;
 5. posiadać identyfikator w czasie realizowania zadań Koła;
 6. uczestniczyć w szkoleniach i wyjazdach organizowanych przez Caritas.

§ 14

Członkowie mają obowiązek:

 1. żyć i pracować w Kole zgodnie z poszanowaniem zasad wiary i moralności Kościoła Katolickiego;
 2. dbać o dobre imię Szkoły i Koła;
 3. wypełniać cele i zadania regulaminu oraz decyzje władz Koła a nadto troszczyć się o jego rozwój;
 4. wykonywać prace na rzecz Koła i podejmowane przez nie;
 5. uczestniczyć w zebraniach Koła; wpłacać składki członkowskie na rzecz Koła, których formę ustalą członkowie Koła wspólnie z Zarządem (może to być np. regularnie składana niewielka kwota, okazjonalnie ogłaszana zbiórka lub inne formy).

§ 15

Zarząd Koła uznaje kandydata za członka po trzymiesięcznym okresie kandydackim. Każdy kandydat jest zobowiązany dostarczyć pisemną zgodę rodziców na przynależność do Koła (dla kandydatów poniżej 18. roku życia). Członek Koła otrzymuje legitymację.

§ 16

Kandydaci mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w życiu i działalności Koła, zawsze jednak razem z członkami Koła.

§ 17

Nie może zostać ważnie przyjęty do Koła ten, kto publicznie wystąpił przeciw wartościom, które stanowią inspirację dla działalności Koła.

 

§ 18

Członkostwo w Kole ustaje przez:

 1. ukończenie lub zmianę szkoły;
 2. dobrowolne wystąpienie;
 3. świadome naruszenie regulaminu.

§ 19

Koło może skupiać członków seniorów i członków honorowych. Członkiem seniorem jest każdy absolwent szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Posiada on wszystkie prawa członka z wyjątkiem prawa wyborczego. Członkiem honorowym może być osoba, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

Rozdział V
MAJĄTEK KOŁA

§ 20

Majątek Koła stanowią:

 • środki finansowe pozyskane ze zbiórek, ewentualnych składek członkowskich, darowizn
 • przedmioty materialne pozyskane w wyniku własnej działalności, zbiórek, darowizn.

§ 21

1.      Wszystkie środki pozyskane przez Koło na cele charytatywne z własnej inicjatywy są majątkiem Szkoły i winny być wydatkowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.      Wszystkie fundusze pozyskane w ramach działań zainicjowanych przez Caritas są majątkiem Caritas i winny być przekazane Caritas lub zadysponowane zgodnie z odrębnymi ustaleniami.

 1. W razie nie spożytkowania wszystkich funduszy na określony cel, odpowiednio Dyrektor Szkoły lub Dyrektor Caritas, przeznaczy je na cele pokrewne, uwzględniając sugestie Zarządu Koła.

 

Rozdział VI
DOKUMENTACJA DZIAŁALNOŚCI

§ 22

Koło dokumentuje swoją działalność zgodnie z wytycznymi i wzorami przekazanymi przez Caritas a w szczególności poprzez:

 1. ewidencję otrzymanych darów;
 2. prowadzenie zestawienia wpływów i wydatków;
 3. ewidencjonowanie deklaracji członków i zgód rodziców;
 4. prowadzenie dziennika zajęć (zawierającego plan pracy, tematy spotkań, obecność członków na spotkaniach i akcjach);
 5. dokumentację fotograficzną działań;
 6. prowadzenie kroniki.

Rozdział VII
FORMACJA CHARYTATYWNA I EDUKACJA CZŁONKÓW

§ 23

Członkowie Koła mają obowiązek troszczenia się o pogłębienie własnego życia religijnego

oraz dokształcania się w celu doskonalenia podejmowanej posługi charytatywnej na rzecz potrzebujących pomocy.

§ 24

Raz w tygodniu powinny odbywać się spotkania zwyczajne członków Koła obejmujące:

 1. formację religijną;
 2. formację dydaktyczną;
 3. sprawy organizacyjne.

§ 25

Członkowie Koła powinni uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych i szkoleniach – zjazdach Szkolnych Kół Caritas, organizowanych raz w roku przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej oraz wyjazdach wakacyjnych i wycieczkach.

Rozdział VIII
PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

§ 26

Patronką Szkolnych Kół Caritas jest św. Jadwiga Śląska a świętem patronalnym jest liturgiczny dzień 16 października.

§ 27

Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą wszystkich członków.

§ 28

Koło w ramach działalności objętej regulaminem może używać zastrzeżonego znaku Caritas: czerwonego, równoramiennego Krzyża z potrójnymi promieniami falistymi, wychodzącymi z każdego wewnętrznego kąta między ramionami Krzyża oraz białymi literami „Caritas”, wpisanymi w stylizowany symbol serca, z napisem „Szkolne Koło Caritas” w otoku.

Rozdział IX
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Szkolnym Kole Caritas. W przypadku świadomego naruszenia go, Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w prawach członka lub usunąć z Koła.

§ 30

Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas:

 • samodzielnie;
 • na wniosek Dyrekcji Szkoły;
 • na wniosek Zarządu Koła.

§ 31

Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd lub osoba wyznaczona przez Dyrektora

Caritas lub Dyrektora Szkoły. Fundusze na cele charytatywne przekazane zostają do Caritas a majątek Koła spożytkowany zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków, zawsze jednak na cele charytatywne.

§ 32

Regulamin Koła wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wrocław, dn. 23 września 2013 r.