Parafialne Zespoły Caritas (PZC) to jedna z najstarszych form wolontariatu w Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Na przestrzeni 27 lat powstało ich 115 (dane na styczeń 2017) na terenie całej archidiecezji. Taka ilość powoduje, że wolontariat Caritas znajduje się w niemal co trzeciej parafii. Strukturę PZC tworzą osoby dorosłe czynne zawodowo i emerytowane. Ich największą zaletą jest duże doświadczenie zawodowe i życiowe, które z powodzeniem wykorzystują w działalności charytatywnej. Swoją pracą i hartem ducha niosą pomoc w obrębie parafii, w której na co dzień mieszkają.

Do zadań Parafialnych Zespołów Caritas należy niesienie każdego rodzaju pomocy w ramach posiadanych możliwości i środków tym osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. PZC jako podstawowa jednostka organizacyjna Caritas realizuje zadania zgodne z misją i nauką Kościoła Katolickiego. Zgodnie z ogólnodiecezjalnym planem zadań zespoły uczestniczą w unijnych programach żywnościowych prowadzą zbiórki rzeczowe i kwesty pieniężne, a także organizują festyny związane z działalnością charytatywną. Docierając do najbardziej potrzebujących dzieci w terenie, wolontariusze pomagają w rekrutacji i dofinansowują im wyjazdy na kolonie Caritas. Ponadto dostarczają najbardziej potrzebującym wyprawki szkolne i świąteczne paczki żywnościowe, a także pomagają w zakupie leków ratujących życie. Rozeznając potrzeby lokalnych środowisk, prowadzą świetlice dla dzieci i świadczą pomoc w tworzeniu pism urzędowych na potrzeby swoich podopiecznych.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej organizuje również dekanalne spotkania Parafialnych Zespołów, na których poszczególne zespoły integrują się i wymieniają doświadczeniami, opisując swoje działania i przedsięwzięte akcje.  Nie brakuje też elementu formacyjnego i wspólnej modlitwy podczas Eucharystii.

 

 

 

Do zadań PZC należy  w szczególności: (wg Statutu)

a)      krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna;

b)      prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów;

c)      pomoc społeczna;

d)     podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

e)      działalność na rzecz mniejszości narodowych;

f)       ochrona i promocja zdrowia;

g)      działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;

h)      promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

i)        upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

j)        działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

k)      działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

l)        krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

m)    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

n)      upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

o)      działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

p)      przeciwdziałanie patologiom społecznym;

q)      upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji;

r)       pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

s)       działania na rzecz integracji europejskiej w oparciu o wartości chrześcijańskie oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

t)       promocja i organizacja wolontariatu;

 

Zadania te PZC realizuje w szczególności poprzez: (wg Statutu)

a)      systematyczną formację i kształcenie wolontariuszy,

b)      spotkania i seminaria formacyjne, Tygodnie Miłosierdzia i inne formy krzewienia miłości miłosiernej,

c)      organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, poradnictwa, wydawniczych oraz innych właściwych dla realizacji zadań PZC, za zgodą Dyrektora Caritas,

d)      organizowanie grup wolontariatu,

e)      prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną,

f)       różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, dla dzieci i młodzieży polonijnej, dla osób starszych.