Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest ośrodkiem przystosowanym dla osób obłożnie i przewlekle chorych wymagających całodobowej opieki, ale nie wymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym. Przyjmowani pacjenci w ocenie skali poziomu samodzielności (skala Barthel) nie mogą przekroczyć progu 40 pkt.
Podopieczni przebywający na oddziale korzystają z opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, opiekunów medycznych, rehabilitacji i terapii zajęciowej z psychologiem.

 

 

Zgłaszać można się osobiście, telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Pacjenci mogą być przyjmowani na podstawie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego.
Posiadamy zarówno miejsca częściowo refundowanego przez NFZ jak i miejsca komercyjne.

Koszt miejsc komercyjnych:
170 zł osobodzień + koszt leków i pampersów.

Wymagane dokumenty (do pobrania):

Prosimy również o dodatkową, aktualną dokumentacje medyczną m.in.:

  • karty informacyjne ze szpitala
  • wyniki badań
  • opinie psychiatry, psychologa itp.

 

 

PRZEPISY PRAWNE, KTÓRE REGULUJĄ KWESTIE KIEROWANIA, POBYTU I UTRATY MOŻLIWOŚCI POBIERANIA ŚWIADCZEŃ W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

§5.

  1. Świadczenia gwarantowane, o których mowa w § 4 ust. 1, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej.
  2. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się świadczeniobiorcy, który w ocenie skalą Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
  3. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje:
    1. przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego ‒ lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
    2. w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, na koniec każdego miesiąca lub w przypadku zmiany stanu zdrowia ‒ lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego

– za pomocą karty oceny, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

 w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

§13. ust. 9) jeżeli w ocenie świadczeniobiorcy skalą Barthel, dokonywanej przez lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego na koniec każdego miesiąca, otrzymał więcej niż 40 punktów, Fundusz finansuje świadczenia do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
w Małkowicach

Adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon do administracji:
71-793-01-84
Od godz. 8.00 do 15.00 w dni robocze.

E-mail:
sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl

Pielęgniarka oddziałowa:
Elżbieta Maciejczyk
Telefon: 71-335-17-85

Dyrektor
Marcin Seretny