O Klubach

Klubowe Centra Aktywności mieści się w Centrum Socjalnym przy ul. Słowiańskiej 17.
Do Klubowego Centrum uczęszczają dzieci i młodzież od 6 do 16 roku życia.
Zadaniem Klubowych Centrów jest wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
poprzez organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych oraz turystycznych.

O uczestnikach

Uczestnicy zajęć w Klubowych Centrach  są „wytypowani” i skierowani przez Ośrodek Pomocy Społecznej, pedagogów szkolnych lub wychowawców, czasami dzieci zapisywane są też na prośbę rodziców. Często dzieci zgłaszają się samodzielnie, lecz ich zgłoszenie musi być poparte zezwoleniem rodzica. W każdym przypadku rodzic musi wyrazić pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach. Rekrutacja trwa przez cały rok.

Cel 

 • Organizowanie m.in. zajęć manualnych, kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Uczestniczenie dzieci i młodzieży w atrakcyjnych zajęciach poza nauką szkolną.
 • Wspieranie aktywności dzieci i młodzieży
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży rozwijania zainteresowań, kreatywności, talentów oraz uczenia się
  właściwego reagowania w sytuacjach trudnych.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży poznania atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, w tym udział w
  zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i turystycznych.
 • Organizacja zajęć w Klubowym Centrum przy ul. Słowiańskiej przez okres miesiąca wakacji.
 • Umożliwienie dzieciom i młodzieży uczestniczenie w zajęciach promujących zachowania prozdrowotne,
  dotyczące m.in. profilaktyki uniwersalnej w zakresie uzależnień.
 • Korygowanie nieprawidłowych zachować poprzez zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z agresją oraz
  stresem.
 • Dożywianie dzieci.
 • Rozwój umiejętności interpersonalnych oraz kultury osobistej.
 • Kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz nawyków zdrowotnych .
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi rodziców, opiekunów prawnych.

Godziny otwarcia

 • Klubowe Centrum Aktywności przy ul. Słowiańskiej 17 – od poniedziałku do piątku od 14.00 do 18.00 ( w roku szkolnym) oraz jednego tygodnia ferii zimowych oraz 3 tygodni wakacji w godzinach od  10.00 do 14.00

Pracownicy

Z dziećmi pracuje wykwalifikowana kadra. 

Finansowanie działań Klubu

Zadanie Publiczne “KLUBOWE CENTRA AKTYWNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY” jest współfinansowane ze środków
Gminy Wrocław.

www.wroclaw.pl

 

 

 

W Klubowym Centrum odbywają się między innymi zajęcia:

 1. Zajęcia turystyczno-rekreacyjne 
 2. Zajęcia multimedialne
 3. Zajęcia manualne
 4. Zajęcia międzykulturowe wraz z elementami kulinarnymi
 5. Zajęcia rozwijające wiedzę
 6. Zajęcia muzyczno-taneczne
 7. Wycieczki na terenie Wrocławia
 8. Profilaktyka uzależnień

Harmonogram godzinowy:

14.00-14.30 – Przyjście uczestników, odpoczynek po szkole, zawiązanie grupy.

14.30-15.45 – Zajęcia tematyczne według harmonogramu miesięcznego

15.45-16.00 – Posiłek, zabawy integracyjne, zabawy relaksacyjne.

16.00 -17.30 – Zajęcia tematyczne według harmonogramu miesięcznego

17.30-17.40 – Podsumowanie zajęć, samoocena zachowania

17.40-18.00 – Porządkowanie Klubowego Centrum po skończonych zajęciach

Harmonogram zajęć w Klubowym Centrum Aktywności

Luty 2023

Data Dzień tygodnia Zajęcia
     
     
01.02. Środa

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną 

Zajęcia dowolne – Ręka dobroci

02.02. Czwartek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną

Zajęcia turystyczno – rekreacyjne

Podstawy Fitnesu

 

03.02. Piątek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną .
Zajęcia z profilaktyki uzależnień.

06.02 Poniedziałek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną 

Zajęcia manualne – zimowy pejzaż

07.02 Wtorek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia kulinarne – faworki francuskie

08.02 Środa

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia muzyczno-taneczne- “Biały Wietrzyk”

09.02 Czwartek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia Multimedialne. 

10.02 Piątek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną.

Zajęcia manualne – upominki na Walentynki

13.02 Poniedziałek

PÓŁKOLONIE 10-14

Magiczny Teatr Muzyczny

14.02 Wtorek

PÓŁKOLONIE 10-14

Zabawa Walentynkowa

15.02 Środa

PÓŁKOLONIE 10-14

VR POINT – w Świecie wirtualnej rzeczywistości

16.02 Czwartek

PÓŁKOLONIE 10-14

Muzeum Poczty – Lekcja o pisaniu listów

17.02 Piątek

PÓŁKOLONIE 10-14

Kino

    20.02-24.02 Placówka Nieczynna
     
     
     
     
27.08 Poniedziałek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną

28.02 Wtorek

Zajęcia rozwijające wiedzę ogólną

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Adres Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ul. Słowiańska 17 Wrocław
Godziny funkcjonowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
Osoba do kontaktu
Koordynator Klubowego Centrum Aktywności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Michał Brzezicki
Telefon 668 021 036 71 327 13 05 E-mail mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl

 

Więcej o nas na www.facebook.com/Slowianska17Wroclaw/

 

Deklaracja Dostępności

Z uwagi na szczególną dbałość o równe traktowanie wszystkich uczestników zajęć i spotkań, w tym w szczególności o zapewnienie dostępności zadań, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy,  że wszelkie informacje dotyczące potrzeb osób w zakresie dostępności otrzymujemy z wywiadu pozyskiwanego podczas pierwszego kontaktu. Po otrzymaniu informacji staramy się ustalić, z osobą ze szczególnymi potrzebami, niezbędne wymagane minimum, aby zajęcia pomocowe były realizowane.

Realizacja zadań publicznych przebiegać będzie zgodnie z zakresem minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z wymogami przepisów prawa, dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Oświadczamy, że możemy zapewnić zmiany organizacyjne obsługi beneficjentów – np. zapewnić osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby (np. pomoc przy wejściu do obiektu, przetłumaczenie dokumentu, pomoc w komunikacji).

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.wroclaw.caritas.pl

Status pod względem zgodności z ustawą.

 

Dostępność cyfrowa:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne – mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada:

– działanie standardowych skrótów klawiszowych
– możliwość powiększenia liter
– możliwość zmiany kontrastu
– możliwość przechodzenia pomiędzy modułami za pomocą klawisza TAB
– wyszukiwarkę treści

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonej samooceny podmiotu publicznego

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: wroclaw@caritas.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 327 13 00.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Dane teleadresowe placówki:

Klubowe Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
Adres Centrum Socjalne Caritas Archidiecezji Wrocławskiej Ul. Słowiańska 17 Wrocław
Godziny funkcjonowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
Osoba do kontaktu
Koordynator Klubowego Centrum Aktywności Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Michał Brzezicki
Telefon 668 021 036 71 327 13 05 E-mail mbrzezicki@wroclaw.caritas.pl
 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu, a także zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w zakresie zgodności oraz występowania o informację i treści wyłączone z zakresu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.  w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

 

 

Opis dostępności korytarzy oraz pomieszczeń w których odbywają się zajęcia

 

 

Pomieszczenia sanitarne

 

 

Miejsca parkingowe
Na chodniku przed wejściem do obiektu są wyznaczone dwa miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do pomieszczeń Klubowego Centrum  oraz pomieszczeń wykorzystywanych przez Jadłodajnie Caritas w pomieszczeniach do wydawania posiłków. W obiekcie jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, po wcześniejszym umówieniu się z osobą o szczególnych potrzebach.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

Brak w budynku informacji głosowych, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

Osoby głuche mogą komunikować się z nami za pomocą poczty elektronicznej, SMS, MMS, komunikatory w sieci teleinformatycznej, komunikacja telefoniczna i audio-video (teams, zoom, skype).

Możliwe jest automatyczne odczytanie tekstu na stronie poprzez czytnik tekstu online. Automatyczne odczytanie tekstu można zrealizować:

w przeglądarce Microsoft Edge poprzez skrót klawiszowy: Ctrl + Shift + U lub wybranie w opcjach przeglądarki usługi Czytaj na głos; w przeglądarce Google Chrome włączenie rozszerzeń ułatwienia dostępu oraz zaznaczenie tekstu i wybranie z menu kontekstowego „Odczyt wybór”;

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej były zrozumiałe, czytelne oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Poprawiamy układ oraz czytelność elementów na stronie. Uzupełniamy informacje. Nowe informacje będziemy tworzyć zgodnie z zasadami ustawy o dostępności cyfrowej.

POBIERZ WNIOSEK 

>>Wniosek_dostepnosc<<