O nas
Dom Opieki w Małkowicach jest placówką pobytu stałego, przeznaczoną dla 35 osób przewlekle somatycznie chorych, które wymagają opieki całodobowej.

Placówka dysponuje głównie pokojami dwuosobowymi, oraz kilkoma trzyosobowymi. Wszystkie wyposażone są w oddzielne łazienki.

Instytucja działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, tym samym zapewniając właściwy zakres usług, zgodny ze standardami określonymi dla danego typu domu, w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.

Warunkiem przyjęcia do Domu Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Małkowicach jest złożenie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego  do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na  miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu kierowania; za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej.

Koszt pobytu w placówce
Do wnoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej zobowiązani są:

– mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,

– małżonek, zstępni przed wstępnymi,

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby (małżonek, zstępni, wstępni).

Należy jednak podkreślić, że osoby: małżonek, wstępni przed zstępnymi i gmina nie mają obowiązku opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Posiadamy umowę z Powiatem Wrocławskim
Umowa dotyczy świadczenie usług całodobowej opieki dla 35 osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Opieki św. Józefa Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres:
Małkowice, ul. Klasztorna 1
55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon do administracji:
71/793-01-84
Od godz. 8.00 do 15.00 w dni robocze.

E – mail:
sekretariatmalkowice@wroclaw.caritas.pl

Dyrektor:
Marcin Seretny