Ilość pacjentów

Ilość personelu

Dzienna opieka

O nas
Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie został powołany do życia w 1998r. na mocy Dekretu Erekcyjnego Jego eminencji Kardynała Henryka Gulbinowicza.
Dom został zarejestrowany przez wojewodę dolnośląskiego w wojewódzkim rejestrze domów pomocy społecznej pod numerem 4/2001. Dom opieki działa na podstawie ustawy o pomocy społecznej z 12.03.2004r. z późn. zm.
Obiekt położony jest na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Henrykowie koło Ziębic.

W domu opieki przebywa 73 osoby zarówno mężczyźni jak i kobiety. Na terenie domu znajduje się kaplica, pokój dziennego pobytu, dyżurka lekarska, pokoje dwu-trzy i cztero osobowe z węzłami sanitarnymi. Mieszkańców przyjmuje lekarz rodzinny, psychiatra i lekarz rehabilitacji. Na miejscu jest oddział rehabilitacji. Mieszkańcami opiekuje się 48 osób personelu.

Dom sprawuje całodobową opiekę. Zapewnia realizację usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Pomocą mieszkańcom służy pracownik socjalny. Dom zapewnia pomoc lekarzy specjalistów z terenu dolnego śląska.

Dla kogo
Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych.

O placówce
Siedziba placówki mieści się w kompleksie pocysterskich budynków obok Seminarium Duchownego, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Warsztatu Terapii Zajęciowej.

 

Do domu opieki kieruje ośrodek pomocy społecznej wg miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Decyzję umieszczającą do domu opieki wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śl.
Jeżeli osoba kierowana ma trudna sytuację materialną, nie ma osób bliskich zobowiązanych do alimentacji, ośrodek pomocy społecznej pokrywa koszt pobytu w domu opieki. Na koszt pobytu składa się 70% emerytury lub renty oraz dopłata z ośrodka pomocy społecznej.

Miesięczny koszt pobytu w domu opieki zatwierdza starosta powiatu i publikuje w dzienniku wojewody dolnośląskiego.
W 2017r. koszt wynosi 3.000,00 zł miesięcznie.

Dom Opieki Św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres
Plac Cystersów 4D
57-210 Henryków

Numery telefonów
74 8105 136
74 8105 085
74 8105 089

E-mail
dohenrykow@wroclaw.caritas.pl

Osoba do kontaktu
Dyrektor Anna Lewandowska

Czerwiec – Dni Księgi Henrykowskiej

Sierpień – Pielgrzymka osób niepełnosprawnych

Wrzesień – Zabawa integracyjna dla zaprzyjaźnionych domów opieki

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Henrykowie został powołany do życia 15.12.1997r., na mocy dekretu wydanego przez Jego Eminencję Henryka Kardynała Gulbinowicza ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego.

Dom został powołany w duchu wdzięczności Panu Bogu, jako czyn 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego z udziałem Jego Świętobliwości Ojca Św. Jana Pawła II. Kongres odbył się we Wrocławiu w dniu 25.05.1997-01.06.1997r.

2 lutego 1998r. w Wałbrzychu pomiędzy Wojewodą Wałbrzyskim – mgr inż. Bolesławem Marciniszynem, a Dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – ks. dr Adamem Dereniem została podpisana umowa w sprawie prowadzenia i finansowania powyższego domu.

Dom Opieki św. Jadwigi Śląskiej Caritas Archidiecezji Wrocławskiej położony jest w opactwie cysterskim w Henrykowie. Stanowi integralną część opactwa przebudowy na przełomie XVI/XVII w. Jego powierzchnia wynosi 3890m2. W budynku tym, obok domu opieki, znajdują się Warsztat Terapii Zajęciowej i Oddział Rehabilitacji. Usytuowany w Podgórzu Sudeckim pomiędzy rzeką Oławą a strumieniem Złotnik, w Kotlinie Henrykowskiej wśród Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Jest oddalony o 54km od Wrocławia, 16 km od Strzelina i 8 km od Ziębic.

Dom działa w oparciu o przepisy ust. o pomocy społecznej z 12.03.2004r. z późn. zm., jak również oparciu o rozporządzenie wykonawcze do w/w ustawy, statut domu i obowiązujący regulamin.

Ponadto dom opieki posiada bezterminowe pozwolenie, na jego prowadzenie wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego w XII 2007r.

Decyzja Nr PS.II.9013-13/2007.

Do maja 2010r. w domu przebywało 70 osób.

Decyzję Wojewody Dolnośląskiego z 18.05.2010r. dom otrzymał zezwolenie na zwiększenie ilości do 73. Został wpisany
do wojewódzkiego rejestru domów  pomocy społecznej pod nr 4/2001.

Relacja z otwarcia Domu Opieki

W dniu dzisiejszym, tj. 7. lutego w Henrykowie otwarto nową placówkę Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej. Dom zlokalizowany jest w oficynie wielkiego kompleksu klasztornego, perły architektury sakralnej na Dolnym Śląsku, w którym do r. 1990 znajdowała się Szkoła Rolnicza i Stacja Hodowli Roślin. Budynek został przekazany Caritas w 1993 roku, dekretem Jego Eminencji Księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza.

Stan techniczny obiektu pozostawionego przez Szkołę Rolniczą był właściwie na granicy ruiny. Rozpadające się ściany, stare spróchniałe podłogi, brak instalacji sanitarnych konieczność przełożenia całego dachu, a co za tym idzie olbrzymie koszty remontowe zniechęcały do takiego przedsięwzięcia.

Remont adaptacyjny obiektu rozpoczęto pod koniec czerwca 1993r. dzięki wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, która przekazała dla Caritas dotację na remont dachu w wysokości 500.000 PLN. Pozostała kwota pochodziła ze zbiórek w Archidiecezji Wrocławskiej, a także od ofiarodawców z kraju i zagranicy – życzliwych sponsorów Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. Ogólny koszt remontu zamyka się w kwocie 1.800.000 PLN.

Dom Opieki Społecznej im. Św. Jadwigi Śląskiej został oficjalnie powołany do istnienia, jako czyn 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, dekretem Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego z dn. 15. grudnia ubiegłego roku. Dzięki podpisanej umowie o prowadzeniu i stałej współpracy pomiędzy Dyrektorem Caritas Archidiecezji Wrocławskiej a Wojewodą Wałbrzyskim w Domu znajdzie schronienie docelowo 60 osób starszych i przewlekle chorych. Nowe wyzwanie, jakim była ubiegłoroczna powódź nakazuje, by w Domu znalazły również miejsce osoby starsze, które ucierpiały na skutek nieobliczalnego żywiołu. Wszyscy przyszli mieszkańcy znajdą tutaj stałą, fachową opiekę dzięki życzliwości Sióstr Elżbietanek, które podjęły się tej niełatwej pracy.

Nowo otwarte schronienie dla osób starszych, przewlekle chorych oraz powodzian jest dziełem 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który na przełomie maja i czerwca ubiegłego roku odbył się we Wrocławiu. Kongres był wielkim przeżyciem duchowym, które na stałe zapisało się w naszej pamięci. Otwarty dzisiaj Dom pozostaje jako pamiątka tego wielkiego wydarzenia dla przyszłych pokoleń.

W uroczystości otwarcia wzięli udział: Jego Eminencja Ksiądz Henryk Kardynał Gulbinowicz – Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Księża Biskupi Pomocniczy – Jan Tyrawa, Józef Pazdur i Edward Janiak, wojewodowie: wrocławski – mgr inż. Witold Krochmal oraz wałbrzyski – mgr inż. Bolesław Marciniszyn, dyrektorzy Wojewódzkiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu i Wałbrzychu – p. Jarosław Duda, p. Aleksandra Figura oraz p. Bohdan Aniszczyk, przedstawiciele Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego oraz Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu, siostry Elżbietanki, Służebniczki, Zmartwychwstanki i Salezjanki, pracownicy i wolontariusze Caritas wrocławskiej oraz inni.