”OCHRONA

-Opieka nad dziećmi i młodzieżą zawsze musi być związana z troską o ich integralny i pełny rozwój, dobro duchowe, psy­chiczne i fizyczne. Przyrodzona i niezbywalna godność czło­wieka, objawiona w prawie Bożym oraz strzeżona przez pra­wo kościelne i państwowe, winna stanowić źródło i gwarancję bezpieczeństwa każdej osoby objętej posługą duszpasterską.

Szczególna troska należy się osobom bezbronnym, małolet­nim i chorym, które w duchu Ewangelii powinny zostać oto­czone większą troską i być chronione przed każdym złem.- czytamy w „Wytycznych dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Wrocławskiej”, które były podstawowym dokumentem omawianym podczas szkolenia dla kierowników placówek Caritas oraz pracowników Centralnego Biur Caritas Archidiecezji Wrocławskiej.  

Prowadzący szkolenie ks. Dariusz Amrogowicz, Członek Zespołu Prewencji Nadużyć Wobec Dzieci i Młodzieży zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia dotyczące troski o wychowanków z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami wychowawczymi oraz na wewnętrzne procedury postępowania wobec oskarżeń i zarzutów i wykaz osób odpo­wiedzialnych za reagowanie na wiadomość o domniemanym wykorzystaniu osoby małoletniej lub niepełnosprawnej. Mocno podkreślony został fakt, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością oraz ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi wymagają więcej troski od po­zostałych dlatego od opiekunów oczekuje się w takich przypadkach szczególnej wrażliwości.

Ksiądz Amrogowicz przypomniał o konieczności traktowania wszystkich małoletnich oraz osób wymagających szczególnej opieki z szacunkiem, bez używania zachowań napastliwych, obraźliwych, seksualnie dwuznacznych, poniżających lub związanych z przemocą oraz nieodpowiadających normom prawa kościelnego i polskiego.