Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji

 1. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:
  1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
  2. poradę lekarską udzielaną w domu chorego;
  3. poradę profilaktyczną w ramach realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej programach zdrowotnych;
  4. wizytę patronażową;
  5. medyczną diagnostykę laboratoryjną lub diagnostykę obrazową i nieobrazową;
  6. badania bilansowe;
  7. szczepienia ochronne wykonywane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 2. Świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane z zachowaniem następujących warunków:
  1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  2. w filiach świadczeniodawcy, dopuszcza się zapewnienie dostępności do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w czasie krótszym niż w godzinach od 8.00 do 18.00, jeżeli w tych godzinach świadczeniobiorcy mają zapewnione udzielanie świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń;
  3. w przypadkach uzasadnionych klinicznie świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej udzielane jest w dniu zgłoszenia;
  4. w chorobach przewlekłych, z wyłączeniem stanów zaostrzenia w przebiegu tych chorób, w przypadkach porad stanowiących kontynuację leczenia, świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od momentu zgłoszenia;
  5. w przypadkach innych niż określone w pkt 1 – 4, świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą;
  6. w celu realizacji zabiegów oraz obowiązkowych szczepień ochronnych wynikających z zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia funkcjonowanie gabinetu zabiegowego od poniedziałku do piątku pomiędzy godz. 8.00 i 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym punktu szczepień dostępnego co najmniej raz w tygodniu, także po godzinie 15.00.
 3. W przypadku:
  1. gdy w wyniku udzielonej przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych,
  2. uzasadnionym klinicznie, gdy świadczeniodawca zapewnia pobranie materiałów do badań w domu świadczeniobiorcy – świadczeniodawca organizuje pobranie materiałów do tych badań zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi pobierania i wykonywania badań.

 

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę zrealizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę zrealizowaną w domu chorego;
 3. wizytę patronażową, zgodnie z warunkami określonymi w tabeli nr 1;
 4. poradę profilaktyczną;
 5. testy przesiewowe, zgodnie z zasadami określonymi w tabeli nr 1.

Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są z zachowaniem następujących warunków:

 1. świadczeniodawca zapewnia dostępność do świadczeń pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. w przypadkach uzasadnionych klinicznie, świadczenie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej udzielane jest w dniu zgłoszenia;
 3. w chorobach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach wynikających z zakresu zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą,
 4. świadczenia lecznicze realizowane na podstawie zlecenia lekarskiego, są udzielane zgodnie z terminami określonymi w treści zlecenia lub skierowania.

Inne informacje:

 1. Świadczenia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w warunkach domowych, udzielane są wyłącznie w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, w tym również, w domu pomocy społecznej. Realizacja świadczeń odbywa się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy indywidualnym planem opieki.
 2. Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej pobiera, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi pobierania i wykonywania badań, materiały do badań diagnostycznych, wyłącznie w przypadkach, gdy świadczenie, ze względów medycznych, może być zrealizowane wyłącznie w domu świadczeniobiorcy.

 

NZOZ Stacja Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres
ul. Klasztorna 1
Małkowice, 55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon
 733 878 122;
071/ 793 01 82

E-mail
zopmalkowice@wroclaw.caritas.pl