Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym oraz po uzyskaniu zgody Wojewody Dolnośląskiego (Decyzja z dnia 02.01.2013 roku) Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich została przekształcona w Dom Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich.

tablica_1200

Obecnie w ramach Domu Dziecka działają cztery Placówki Opiekuńczo Wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego oraz specjalistyczno- terapeutycznego.

1. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Interwencyjnego. Posiada 14 miejsc, dzieci przyjmowane są tu w trybie interwencyjnym, gdy z różnych względów zagrożone jest dobro dziecka.

2. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 1. Może przyjąć maksymalnie do 14 wychowanków w wieku od 10 do 15 lat. Dzieci są podzielone na dwie siedmioosobowe grupy.

3. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego nr 2. Została stworzona z myślą o najstarszej grupie wychowanków, powyżej 15 roku życia. W ramach tej placówki funkcjonują dwie siedmioosobowe grupy, w grupach tych duży nacisk kładzie się na proces usamodzielniania. Do placówek socjalizacyjnych umieszczane są dzieci na podstawie orzeczenia sądu.

4. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Specjalistyczno – Terapeutycznego. Jest przeznaczona dla dzieci, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub są pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego.

Łącznie w Domu Dziecka CAW w Kątach Wrocławskich może przebywać 56 dzieci, w czterech odrębnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Do dyspozycji dzieci są dobrze wyposażone grupy. Każda posiada kuchnię, gdzie spożywane są posiłki, salon, pokoje 2, 3 lub 4 osobowe, łazienkę z toaletą oraz miejsce do nauki.

Teren wokół ośrodka
Ponadto na terenie Domu Dziecka znajduje się duża aula, plac zabaw, boisko sportowe.

kty_wr._dom_dziecka_1_717

dsc03812_1024

Dzieci do placówki kierowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Podstawą skierowania do placówki jest postanowienie sądu.

Przed świętami dzieci i młodzież przygotowują prace plastyczne – dekoracje świąteczne, które są sprzedawane na kiermaszach.

dsc04241_-_kopia_656

Wielu podopiecznych Domu Dziecka zdradza talenty aktorskie. Z dużym zaangażowaniem wraz z wychowawcami przygotowują przedstawienia, które są prezentowane dla szerokiej publiczności.

dsc05251_1024

Młodzież należy do Centrum Wolontariatu Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, uczestniczą oni w Ogólnopolskich Zbiórkach Żywności Caritas.

dsc04950_kopiowanie_1200

Dom Dziecka odwiedzają przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór nad placówką. Na zdjęciach (od lewej) Starosta Powiatu Wrocławskiego – Andrzej Szawan, Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – ks. Janusz Jastrzębski, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – Arleta Szmigielska.

dsc05226_1024

Dom Dziecka im. św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich

Adres
ul. 1 Maja 43
55-080 Kąty Wrocławskie

Telefon
71 316 66 42
fax 71 316 64 06

E-mail
domdziecka@wroclaw.caritas.pl

Konto
BANK PKO BP SA 38 1020 5242 0000 2502 0193 5170
Darowizny: 80 1020 5242 0000 2902 0193 5188

Dyrektor
mgr Agnieszka Suska

Organ prowadzący
Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Adres
ul. Katedralna 7
50-328 Wrocław

Telefon
71 327 13 00

E-mail
caritas@wroclaw.pl

Adres organu nadzorującego
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kościuszki 131
Wrocław

dom_dziecka_1_413

Pierwsza wzmianka o sierocińcu w Kątach pochodzi z  1855 r., kiedy to ks. Dürre proboszcz z Kostomłot ufundował tu przytułek dla sierot. W dokumencie założycielskim był między innymi zapis, że oprócz opieki dzieci miały pobierać naukę i być wychowywane w duchu katolickim. Sierociniec zapewniał pobyt dwanaściorgu dzieciom, a prowadziły go siostry zakonne aż do okresu Kulturkampfu, kiedy to został zlikwidowany. Powstanie drugiego domu sierot w Kątach wiąże się z aktywną działalnością katolickich członków Niemieckiego Związku Kombatantów (Deutschen – Krieger – Verband).

W 1892 r. we Flensburgu odbyło się generalne zebranie przedstawicieli, gdzie podjęto uchwałę o budowie między innymi w Kątach katolickiego ośrodka opieki nad sierotami po członkach związku. Lokalizacja nie była przypadkowa, bowiem ośrodek kątecki miał objąć swoim zasięgiem wschodnie landy Niemiec. Na ten cel władze związkowe przeznaczyły 120 000 marek, a zarząd miasta Kąty zapewnił pod budowę parcelę z odpowiedniej wielkości ogrodem. Na niej, w latach 1892/93 wzniesiono trzy budynki w których znajdowały się wszystkie potrzebne pomieszczenia socjalne i wychowawcze dla dzieci. Mogło w nich przebywać do 60 dzieci, w wieku od 7 do 12 lat, a opiekę nad ośrodkiem sprawowało kuratorium, w skład którego wchodził między innymi kątecki proboszcz. Uroczyste otwarcie nastąpiło 15 lipca 1893 roku. W tamtym okresie w Niemczech powstało kilka takich sierocińców, pierwszy był otwarty w Römhild, potem w Kątach, Osnabrück, Wittich, Annaburg i w Samter (Szamotuły). Pieniądze na ten cel związek zbierał w różny sposób, między innymi poprzez propagowanie idei budowy tych sierocińców na specjalnych kartach pocztowych.

dom_dziecka_2_200
Honorowy patronat nad kąteckim sierocińcem objęła cesarzowa, co również upubliczniono emitując stosowne pocztówki. Po pierwszej wojnie światowej ośrodkowi patronowała fundacja jej imienia, która zajmowała się także przyjęciami dzieci. Zapisywano wtedy zresztą nie tylko sieroty, ale również dzieci z rodzin niepełnych, wielodzietnych i biednych. W obliczu panującego wtedy w Niemczech kryzysu gospodarczego zaczęto też przyjmować dzieci ewangelików. W folderze reklamowym Domu Dziecka pisano, że wszystkie znajdowały tutaj wikt, opierunek, fachową opiekę, i możliwość dobrego wykształcenia, co dokumentowano stosownymi fotografiami. Małe katolickie dzieci od początku istnienia Domu Dziecka, aż do 1933 r. miały swoją szkołę na terenie sierocińca, starsze uczęszczały do kąteckiego gimnazjum. Dzieci ewangelików uczyły się w swojej szkole w mieście.

W 1931 roku rozbudowano kątecki sierociniec. Dokupiono wtedy dość obszerny plac, który w całości miał powierzchnię 18 morgów. Na części postawiono kolejne trzy budynki, a resztę przeznaczono na duży ogród warzywny i sad. Po tej modernizacji mogło w nim przebywać do 124 dzieci. Wraz z dojściem do władzy nazistów w 1933 roku zreorganizowano patronacki związek kombatantów i wtedy też sierociniec utracił swój katolicki charakter. Zmieniono nazwę z „ Kriegerwaisenhaus” na „Kyffhäuser- Waisenheim”. Funkcję dyrektora objął major D. von Garnier, który wraz z małżonką prowadził sierociniec aż do jego ewakuacji w 1945r. Oprócz nich przy prowadzeniu sierocińca pracowało kilku nauczycieli i wychowawców. Zgodnie z panującym wtedy systemem politycznym, dzieci zaczęto wychowywać w duchu narodowego socjalizmu. Każdy z podopiecznych należał do niemieckich związków młodzieżowych i systematycznie brał udział w różnego rodzaju imprezach przez nie organizowanych. Szczególny nacisk kładziono na wychowanie sportowe. Aby podnieść sprawność fizyczną zakupiono stojącą obok sierocińca stodołę, którą przebudowano na salę gimnastyczną. Wybudowano również basen, aby podopieczni mieli możliwość rozwoju poprzez naukę pływania. Oprócz nauki rozwijano u dzieci umiejętności przydatne w codziennym życiu, np. chłopcy uczyli się stolarstwa, a dziewczęta gotowania, robótek ręcznych czy szycia. Przyuczano je też do prac typowo gospodarskich np. przy zabezpieczeniu potrzeb aprowizacyjnych sierocińca. Na własne potrzeby prowadzono dobrze prosperujące gospodarstwo ogrodnicze. Mając stajnie i kurniki zajmowano się hodowlą świń, owiec i ptactwa domowego. Ta mała hodowla i uprawy rolne w znacznym stopniu pokrywały zapotrzebowanie żywieniowe wychowanków. Ostatnim zadaniem prowadzących sierociniec była troska o dobre umieszczenie swoich pełnoletnich podopiecznych w dorosłym życiu. Dziewczęta po ukończeniu szkoły miały obowiązkowe dwuletnie seminarium gospodarstwa domowego, chłopcy byli kierowani do nauki zawodu i do czasu egzaminu czeladniczego byli pod opieką przedstawiciela sierocińca. Po egzaminach dbano też oto, aby znalazły one odpowiednie miejsce pracy i zamieszkania.

Kątecki dom dziecka był ośrodkiem wzorcowym i największym w powiecie. Pod koniec wojny i krótko po, w sierocińcu był szpital, potem znowu powrócił on do swojej funkcji, którą pełni do dzisiaj.

Opracowanie: na podstawie zbiorów własnych i zbiorów ks. M. Koguta. Fotografie z przedwojennej ulotki reklamującej kątecki sierociniec.

Opracował: Jerzy Grenda. Materiały ze strony www

Na zdjęciach poniżej Dom Dziecka dziś.

dsc03834_1024

dsc03840_1024

dsc03812_1024